Language

Cột chiết mẫu pha rắn (SPE)

Cột chiết mẫu pha rắn (SPE)

Hãng sản xuất: CNW Technologies

 

Cột chiết mẫu pha rắn (SPE) tương đương các hãng Phenomenex, Waters, Agilent, Supelco

Nhiều loại vật liệu sử dụng cho nhiều đối tượng mẫu khác nhau:

      - Pha thường: Silica, Florisil, NH2, CN, Diol

      - Pha đảo: Silica C18, C8, C4, NH2, CN, PHE, PSD, HLB

      - Trao đổi ion: PSA, PRS, SAX, SCX, MAX, MCX, WCX

      - Các chất hấp phụ khác: GBC, Alumina, Cyclohexyl,...

      - SPE 2, 3 lớp từ hỗn hợp các chất nền 

 

Link website hãng sản xuất

 

 

Cột chiết mẫu pha rắn (SPE) tương các hãng Phenomenex, Waters, Agilent, Supelco

Nhiều loại vật liệu sử dụng cho nhiều đối tượng mẫu khác nhau:

      - Pha thường: Silica, Florisil, NH2, CN, Diol

      - Pha đảo: Silica C18, C8, C4, NH2, CN, PHE, PSD, HLB

      - Trao đổi ion: PSA, PRS, SAX, SCX, MAX, MCX, WCX

      - Các chất hấp phụ khác: GBC, Alumina, Cyclohexyl,...

      - SPE 2, 3 lớp từ hỗn hợp các chất nền 

Qui cách: 1mL, 3mL, 6mL, 10mL, 35mL, 60mL với lượng chất nhồi tương ứng đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng cho nhiều đối tượng matrix mẫu phân tích
 
Qui cách khác theo yêu cầu đặc biệt của PTN 

 

Vui lòng download brochure đính kèm hoặc liên hệ đến công ty chúng tôi để thêm thông tin chi tiết 

- Ống (thông dụng) rỗng sử dụng nhồi cột theo những tỉ lệ riêng của PTN: 2.CR0006.0001 (6mL), 2.CR0003.0001 (3mL)

- Màng đệm tương ứng: 2.CR06PE.0001 (cho ống 6mL), 2.CR03PE.0001 (cho ống 3mL)

Sản phẩm liên quan